Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY

Rolnik może pracować na umowę zlecenie

ponad rok temu    2.06.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. fotolia.pl

Czy osoba ubezpieczona w KRUS-ie, np. rolnik, może podjąć pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną? Tak - odpowiadają prawnicy, ale zastrzegają, że pod pewnymi warunkami.


Do końca grudnia 2014 r. osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego była z niego wyłączana z chwilą objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie, np. w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Wyłączenie to trwało przez okres obowiązywania umowy. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzono możliwość podwójnego, obowiązkowego ubezpieczenia. Rolnik ubezpieczony był w KRUS-ie, a jednocześnie jako zleceniobiorca w ZUS-ie. Znowelizowany przepis dotyczy np. umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której - zgodnie z Kodeksem cywilnym - stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

Dwa warunki  
Osoba zawierająca umowę cywilnoprawną musi spełniać dwa warunki, jeśli chce dalej podlegać ubezpieczeniu w KRUS-ie. Po pierwsze, bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania umowy musi być ubezpieczona w KRUS-ie i podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy. Po drugie, uzyskiwany przez nią przychód z tytułu zawartej umowy, w rozliczeniu miesięcznym, nie może przekraczać kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (w 2016 r. jest to kwota 925 zł, czyli połowa ustawowego minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1.850 zł). Oznacza to, że miesięczny przychód do kwoty 925 zł daje rolnikowi (lub domownikowi) prawo do nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS-ie. 

Kiedy stracisz ubezpieczenie w KRUS-ie?
Jeśli rolnik (lub domownik) nie chce być podwójnie ubezpieczony, może w momencie objęcia go ubezpieczeniem w ZUS-ie lub w terminie późniejszym zrezygnować z ubezpieczenia w KRUS-ie, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia. Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stosuje się również do osób, które zamierzają pełnić funkcję w radzie nadzorczej. Zawarcie umowy bądź rozpoczęcie pełnienia funkcji w radzie nadzorczej należy zgłosić niezwłocznie w Kasie. 
Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Z tym dniem osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie z kilku tytułów - np. umów zlecenia, obligatoryjnie objęta będzie ubezpieczeniem z wszystkich tytułów, jeśli spełnione zostaną przesłanki ustawowe. To dla rolników (lub domowników) oznacza duże zmiany. Jeśli przychód z wszystkich umów cywilnoprawnych przekroczy w 2016 roku kwotę 925 zł miesięcznie, rolnik (lub domownik) zostanie przymusowo wyłączony z ubezpieczenia w KRUS-ie. 

Porady udzielili: 
adw. Tomasz Kirstajn, 
apl. adw. Anna Ratajczak 
z Adwokackiej Spółki Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Rawiczu

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.