Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY

Hałas w pomieszczeniu biurowym - czy należy go mierzyć regularnie?

ponad rok temu    3.08.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. fotolia.pl

Czy w pomieszczeniach biurowych należy przeprowadzić pomiary hałasu? Pracownik obsługuje urządzenia biurowe takie jak komputer, drukarka, skaner.

 

Należy dokonać pomiarów narażenia hałasu w pomieszczeniach biurowych przy pracach biurowych (jeżeli źródła hałasu występują), chociażby w celu ustalenia, czy występujący hałas jest czynnikiem uciążliwym. Od wykonywania badań i pomiarów hałasu można odstąpić tylko wówczas, gdy wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych pomiarów nie przekroczyły 0,2 wartości NDN oraz pod warunkiem, że w biurze nie wprowadzono zmian mających wpływ na poziom zmierzonego narażenia na hałas.

Przepisy uzależniają obowiązek przeprowadzania pomiarów środowiskowych od wyników dokonanej przez pracodawcę oceny narażenia na poszczególnych stanowiskach pracy. Ocena ta, zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia polega na wskazaniu czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników bądź na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników.

Pracodawca ma również obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań dotyczących: rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i wykonywania badań, pomiarów tych czynników na stanowisku pracy oraz zapewnienia wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
Jeżeli można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w większości biur poziom hałasu nie będzie przekraczał wartości NDN (85 dB) - czyli będą warunki bezpieczne, to dla kobiet w ciąży wartość ta wynosi tylko 65 dB i może już być przekroczona.

Jeszcze inną sprawą jest fakt, że hałas jest czynnikiem uciążliwym i stąd w Polskiej Normie PN-N-01307: 1994 zapisano, że dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy biurowej wynosi 55 dB.
Pamiętać należy również o tym, że obowiązkiem pracodawcy jest ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. Zgodnie z Polską Normą PN-18002-2011 (podającą ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego) oceny ryzyka dokonuje się dla zagrożeń i narażeń, a do narażeń zalicza się również czynniki uciążliwe (np. hałas pow. 55 dB przy pracach biurowych).

Podsumowując powyższe zapisy należy stwierdzić, że:

  • powinno się dokonać pomiarów narażenia na hałas pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych (jeżeli źródła hałasu występują), chociażby w celu ustalenia, czy występujący hałas jest czynnikiem uciążliwym,
  • należy porównać wynik pomiarów z wartościami NDN i wartością z normy PN-N-01307,
  • jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych pomiarów nie przekroczyły 0,2 wartości NDN - można odstąpić od dalszego wykonywania badań i pomiarów hałasu, pod warunkiem, że w biurze nie wprowadzono zmian mających wpływ na poziom zmierzonego narażenia na hałas.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005r. nr 157, poz. 1318), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33 poz. 166), Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz Polska Norma: PN-N-01307:1994 - Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. Polska Norma: PN-18002-2011:2011 -Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Krzysztof Michał Hajdasz
Główny Specjalista ds. BHP

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.