Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY

BHP: Wypadek w drodze do pracy i z pracy

ponad rok temu    2.08.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. fotolia.pl

Jeśli ubezpieczony uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego miał świadczyć lub świadczył pracę.

 

Co uznaje się za drogę do lub z pracy?
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  • zwykłego spożywania posiłków;
  • odbywania nauki lub studiów.

Na jakiej podstawie następuje uznanie zdarzenia za wypadek?
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
  • ustaleń sporządzającego kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Kartę sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?
Za czas niezdolności do pracy powstałej w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100 procent wynagrodzenia. Jeśli niezdolność do pracy będzie trwała dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi począwszy od 34. dnia będzie się należał zasiłek chorobowy. Przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Dalsza niezdolność ubezpieczonego do pracy może być podstawą do wypłacenia świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal są niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.


źródło: pip

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.