Antyspam
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY

Bezrobotny a umowa zlecenie

ponad rok temu    24.05.2016
Redakcja
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Diego Cervo / Fotolia

Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby bezrobotni podejmowali pracę zarobkową, czy to na podstawie umowy o pracę, czy ewentualnie w ramach umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia). Niemniej jednak - w myśl art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne powinny pamiętać o obowiązku zawiadomienia tego urzędu w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa 
do zasiłku.
Na mocy art. 119 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. 
W takim przypadku inspektor pracy może zastosować mandat karny w kwocie od 500 zł do 2.000 zł albo skierować przeciwko bezrobotnemu wniosek o ukaranie do sądu. Grzywna nakładana przez sąd może wynosić do 5.000 zł.
Sprawca nie podlega jednak odpowiedzialności (i nie jest karany mandatem, ani nie kieruje się przeciwko niemu wniosku do sądu), jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym (zakładzie pracy) obowiązek zawiadomienia powiatowego urzędu pracy został już spełniony.
źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.